Xử lý hóa đơn ghi sai ngày tháng

0
276

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

1. Trường hp lp hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hin hóa đơn lp sai, người bán gch chéo các liên và lưu gi s hóa đơn lp sai.

  1. Trường hp hóa đơn đã lp và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ng dch v hoc hóa đơn đã lp và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hin sai phi hy b, người bán và người mua lp biên bn thu hi các liên ca s hóa đơn đã lp sai. Biên bn thu hi hóa đơn phi th hin được lý do thu hi hóa đơn. Người bán gch chéo các liên, lưu gi s hóa đơn lp sai và lp li hóa đơn mi theo quy đnh.
  2. Trường hp hóa đơn đã lp và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ng dch v, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hin sai sót thì người bán và người mua phi lp biên bn hoc có tha thun bng văn bn ghi rõ sai sót, đng thi người bán lp hóa đơn điu chnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điu chnh (tăng, giám) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế sut thuế giá tr gia tăng…, tin thuế giá tr gia tăng cho hóa đơn s…, ký hiu… Căn c vào hóa đơn điu chnh, người bán và người mua kê khai điu chnh doanh s mua, bán, thuế đu ra, đu vào. Hóa đơn điu chnh không được ghi s âm (-).

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC : Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như sau:

“Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.”

=> Khi viết sai ngày tháng trên hóa đơn GTGT x lý như sau:

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai ngày tháng trên hóa đơn, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai ngày tháng trên hóa đơn phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót ngày tháng trên hóa đơn thì: hai bên tiến hành lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giao cho bên mua

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here